9 Replies to “Samarqand tuy 2016 Raimjon & Shohista ….14 part”

  1. Акбар Рахимов

    мардумИ Точика аслан аз Самарканд и Бухара Тирмиз Куканд фиргана Сурхондарё мешиноси ки бисиёр мардуми бо фарханги кадима ман намедунам ки ба ин мардум чи шудааст ки бо забони форси точики дари сухбат намекунанду бо забони узбаки як Миллати паст бефарханг фарханги мардуми Точика дуздидаги узбакхо манголхо чингизхонхо е мардуми Самарканд иБухара ва дигар шахр ва нохияхои узбаккистон бедор шавед дар узбакистан 17млн Точик зиндаги мекунан Шармандахо бедор шавед ки Миллати Точика нест кардагиян шумо бояд фахр кунетун ки шумо Точикен хамаи ёдгорихои Тарихии Самарканд иБухара ба забони Форси Точики навишта шудаги дар деворхояш зинда бод фарханги милати Точик Форс дари ТОЧИКОН ИРОНИХО АФГОНХО САМАРКАНД И БУХАРА ТИРМИЗ КУКАНД ФАРГОНА СУРХОНДАРЁ ЯК МИЛЛАТИ БУЗУРГИ 💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍ФОРС👍👍👍👍👍✋✋✋👌👌👌☝☝☝☝👆👆👆👆👆💖💔💔💕💝💘💞💟

  2. Акбар Рахимов

    мардумИТочикаасланазСамаркандиБухараТирмизКукандфирганаСурхондарёмешиносикибисиёрмардумибофархангикадимаманнамедунамкибаинмардумчишудаасткибозабонифорситочикидарисухбатнамекунандубозабониузбакиякМиллатипастбефархангфархангимардумиТочикадуздидагиузбакхоманголхочингизхонхоемардумиСамаркандиБухаравадигаршахрванохияхоиузбаккистонбедоршаведдарузбакистан17млнТочикзиндагимекунанШармандахобедоршаведкиМиллатиТочинесткардестан

Добавить комментарий